നല്ല അസ്സൽ നാടൻ ചട്ടിച്ചോറും പൊതിച്ചോറും പഴംകഞ്ഞിയും കല്യാണ ചോറും

Other Services, Services
No Comments
  -/1
Chefmanukm Mani

Published: August 3, 2022 (2 months ago)

10 QR

Description

നല്ല അസ്സൽ നാടൻ ചട്ടിച്ചോറും പൊതിച്ചോറും പഴംകഞ്ഞിയും കല്യാണ ചോറും Lemoon Restaurent വക്രയിൽ എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടും 😋😋😋
ഹോം ഡെലിവെറിയും ചെയ്യും വേണ്ടവർ vവിളിച്ചോളൂ ഫ്രീ ആയി ഡെലിവറി ചെയ്യും 50564433

Share this item

Featured Adverts

Safety tips

1 – Do not send payments without having checked the product.
2 – Do not send money by means of money transfer, by bank transfer or by any other means.
3 – Give an appointment to the seller in a public place and checkthe item.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu